mini_dotFiscalitat Nacional


Avui dia, la fiscalitat s'ha convertit en un dels aspectes clau de qualsevol negoci, per això, una correcta planificació tributària permet minimitzar la càrrega fiscal amb l'objecte d'optimitzar els recursos econòmics disponibles en qualsevol empresa. Des del nostre punt de vista, l'optimització fiscal s'aconsegueix mitjançant l'aplicació de la normativa tributària a les característiques i necessitats concretes de cada figura empresarial o negoci amb l'objectiu de reduir al màxim la càrrega tributària del mateix.

Fiscalitat Nacional

D'altra banda, a causa de les, cada vegada, més exigents demandes de l'Administració Tributària, es fa imprescindible comptar amb un bon assessorament i planificació fiscal, a l'efecte no només d'optimitzar la nostra tributació, sinó també de complir de la manera més fàcil, diligent i correcta, amb totes les obligacions d'informació que cada dia, amb més volum i detall, exigeix l'Agència Tributària i altres organismes administratius (Banc d'Espanya, Direcció General de Transaccions Exteriors, Registre Mercantil, entre d'altres).

Els anteriors objectius els aconseguim prestant als nostres clients els següents serveis:

Seguiment i assessorament fiscal continuat en activitats empresarials.
Resolució de consultes tributàries d'àmbit empresarial i particular.
Revisió del compliment de les obligacions tributàries i emplenament si s'escau.
Determinació d'opcions de minimització de la càrrega tributària i preparació de les declaracions tributàries corresponents, tant en l'àmbit de la imposició directa com a la indirecta
Assessorament en operacions concretes, de persones físiques, empresaris o particulars, i de companyies i grups mercantils, tant en l'àmbit d'impostos directes (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats, Impost sobre Successions i Donacions) com indirectes (Impost sobre el Valor Afegit, IGIC).
Assistència i representació en procediments davant l'Administració Tributària: procediment de verificació de dades, procediment de comprovació limitada, inspecció, reclamacions econòmic-administratives i recursos contenciós-administratius.

Anàlisi d'operacions concretes, presentació de les alternatives de major estalvi impositiu i execució de les mateixes.
Plantejament i execució d'operacions de reestructuració empresarial i patrimonial sota el criteri d'optimització fiscal.
Direcció i execució d'operacions d'adquisició i / o transmissió de companyies i patrimonis.

Expats
La Reforma de L'Actualitat General tributaria (solo en castellano)

Descarregar PDF

  - Nom (*)

  E-mail (*)

  Telèfon (*)

  Assumpte

  Missatge

  Acepto les condiciones d'ús i la política de privacitat
  Accepto