mini_dotAssessorament Fiscal Internacional


Aquest servei es realitza en col·laboració amb diferents firmes estrangeres, atenent a l'estat d'origen i de destinació de la inversió.

En una economia tan globalitzada com l'actual, on qualsevol empresa té clients i proveïdors a l'exterior, es fa del tot imprescindible disposar de la capacitat de dur a terme operacions en l'àmbit internacional amb la màxima seguretat jurídica i amb el mínim cost fiscal possible.

Assessorament Fiscal Internacional

En aquest àmbit és on cobren gran rellevància els esquemes de planificació fiscal internacional que permeten minimitzar la càrrega tributària que deriva d'operacions realitzades en altres territoris, destacant especialment, el paper dels convenis per evitar la doble imposició així com els acords multilaterals (Directives de la Unió Europea), en la imposició directa, i les directives comunitàries en matèria aranzelària i de l'Impost sobre el Valor Afegit, en la imposició indirecta. Un coneixement en profunditat d'aquestes normes i la determinació de la seva forma d'aplicació a la realitat concreta de cada companyia, atenent al país origen o destinació de la inversió, es constitueixen com a elements essencials per aconseguir la màxima reducció de la càrrega impositiva que afecta cada negoci.

Inversions espanyoles a l'exterior:


Determinació de l'estructura jurídica i fiscal òptima (atenent a l'objectiu de la inversió), implantació de la inversió i seguiment de la mateixa (de forma coordinada amb els nostres col·laboradors estrangers).

Inversions estrangeres a Espanya:


Anàlisi d'alternatives d'inversió existents en funció dels objectius perseguits, determinació de la millor alternativa jurídica i fiscal, execució de la inversió, seguiment de la mateixa i compliment de les obligacions formals.

Tributació de no residents:


Anàlisi d'operacions específiques, plantejament d'alternatives d'optimització fiscal segons l'estat de residència, preparació de les declaracions corresponents i seguiment del compliment d'obligacions administratives i tributàries a l'Estat espanyol.

Planificació fiscal internacional:


Alternatives d'optimització fiscal de determinades operacions i / o inversions, tractament de la fiscalitat de l'estalvi, tractament dels preus de transferència, operacions realitzades en o amb paradisos fiscals.
Intercanvi Automàtic Informacio Financera
Intercanvi Automàtic Informacio Financera

Descarregar PDF

  - Nom (*)

  E-mail (*)

  Telèfon (*)

  Assumpte

  Missatge

  Acepto les condiciones d'ús i la política de privacitat
  Accepto