Retenció a treballadors no residents
.
0

Retenció a treballadors no residents

Les empreses o persones físiques (autònoms) amb treballadors per compte aliena al seu càrrec són subjectes obligats a retenir o efectuar ingressos a compte sobre les rendes que satisfacin als seus empleats. En general, una persona que treballa a Espanya té la consideració de resident fiscal aquí, i per tant està subjecte a l’Impost sobre…

Entregues de béns dins de la Unió Europea
.
0

Entregues de béns dins de la Unió Europea

En principi, les compres o vendes des de o cap a altres Estats membres de la Unió Europea (UE), les anomenades operacions intracomunitàries, no estan subjectes a restriccions. No obstant, existeix una àrea de béns altament sensibles en termes de política de control de transaccions, com equips militars o determinats béns de doble ús, el…

Obligacions d’operar a través d’una sucursal a Espanya
.
0

Obligacions d’operar a través d’una sucursal a Espanya

Un inversor estranger que vulgui dur a terme una activitat econòmica a Espanya depenent d’una societat no espanyola té diverses formes d’efectuar aquesta inversió: creant una empresa subsidiària espanyola o bé a través d’un establiment permanent. La primera tindria una estructura jurídica equivalent a qualsevol altra empresa constituïda en territori espanyol, mentre que l’establiment permanent…

Obrir una sucursal a Espanya: Passos i obligacions
.
0

Obrir una sucursal a Espanya: Passos i obligacions

Segons la normativa espanyola (articles 295 i següents del Reglament del Registre Mercantil), una sucursal és tot aquell establiment secundari dotat de representació permanent i de certa autonomia de gestió, a través del qual es desenvolupin, totalment o parcialment, les activitats de la societat. Cal no confondre-la amb una filial, ja que, és una entitat…

Devolució d’Impostos a Espanya: Com fer-la pas a pas?
.
0

Devolució d’Impostos a Espanya: Com fer-la pas a pas?

Segur que has vist en més d’un aeroport les paraules “devolució d’impostos” i més d’una vegada t’has preguntat si li podries treure profit. Es tracta d’uns punts on els turistes no comunitaris (és a dir, de fora de la Unió Europea) poden sol•licitar una devolució dels impostos que van pagar al comprar determinats productes en…