.
0

Línia covid d’ajuts directes per a autònoms I empreses

S’ha aprovat el RDL 5/2021, de 12 de març, que aprova un conjunt de línies de suport, d’entre les que destaca la línia d’ajut de fins a 7.000 milions d’euros per a empreses i autònoms que tinguin el domicili fiscal en territori espanyol i que s’hagin vist afectades per les conseqüències de la COVID-19, per…

Exempció de dividends i plusvàlues entre entitats
.
0

Exempció de dividends i plusvàlues entre entitats

Amb efecte des de l’1 de gener de 2021, han entrat en vigor les modificacions tributàries aprovades en els Pressupostos Generals de l’Estat relatives a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant, LIS) La modificació que considerarem és la relativa a l’article 21 de la LIS, que s’ocupa de…

.
0

Nou reglament de l’IVA per e-Commerce

L’1 de juliol de l’2021 entrarà en vigor la nova normativa comunitària relativa a les vendes a  distància, realitzades per part d’un empresari o professional a un consumidor particular situat  en un país membre de la Unió Europea. Normativa de l’IVA La situació actual és la següent: 1. Hi ha diferències en tributació a efectes…

.
0

IAE a Espanya: Impost d’Activitats Econòmiques

Contents1 Significat d’IAE2 Quant és l’impost IAE?2.1 Hi ha tres tipus impositius:3 Import base imposable4 Activitats que no apliquen a l’IAE5 Qui està exclòs d’aquest impost?6 Model 8407 Model 036 – persones físiques i jurídiques8 Model 037- autònoms9 Obligacions formals Significat d’IAE L’IAE (Impost sobre les Activitats Econòmiques) és un impost sobre l’activitat econòmica d’una…

Invertir a Espanya: Avantatges i Inconvenients
.
0

Invertir a Espanya: Avantatges i Inconvenients

in legal

Espanya és un país amb un gran potencial per als inversors estrangers. Des que l’economia va tocar fons l’any 2013, moltes i molt diferents empreses han decidit entrar al mercat espanyol per beneficiar-se de la recuperació econòmica. Només a la primera meitat de l’any 2019, la inversió estrangera a Espanya va ascendir als 18.000 milions…

Controvèrsia sobre la possibilitat de compensar bases imposables negatives en declaracions extemporànies
.
0

Controvèrsia sobre la possibilitat de compensar bases imposables negatives en declaracions extemporànies

Contents1 La decisió controvertida del TEAC i els dubtes que genera1.1 1) La definició d’ “opció tributària”1.2 2) La presentació fora de termini és una rectificació?2 La jurisprudència posterior a la decisió de l’TEAC no és unívoca La decisió controvertida del TEAC i els dubtes que genera La resolució de Tribunal Econòmic-Administratiu Central (“TEAC”) en…