Serveis de comptabilitat: criteris i despeses
.
0

Serveis de comptabilitat: criteris i despeses

in legal

Què és la comptabilitat? La comptabilitat documenta totes les anomenades transaccions comercials. Aquestes són totes les transaccions que afecten els actius i operacions d’una empresa, com transaccions de clients, pagaments de salaris o préstecs. La nostra firma ofereix un servei de comptabilitat complet. La comptabilitat la duem a terme d’acord amb les necessitats individuals del…

Retenció a treballadors no residents
.
0

Retenció a treballadors no residents

Les empreses o persones físiques (autònoms) amb treballadors per compte aliena al seu càrrec són subjectes obligats a retenir o efectuar ingressos a compte sobre les rendes que satisfacin als seus empleats. En general, una persona que treballa a Espanya té la consideració de resident fiscal aquí, i per tant està subjecte a l’Impost sobre…

Entregues de béns dins de la Unió Europea
.
0

Entregues de béns dins de la Unió Europea

En principi, les compres o vendes des de o cap a altres Estats membres de la Unió Europea (UE), les anomenades operacions intracomunitàries, no estan subjectes a restriccions. No obstant, existeix una àrea de béns altament sensibles en termes de política de control de transaccions, com equips militars o determinats béns de doble ús, el…

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
.
0

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

En el present article tractarem l’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. Al 2017 es va aprovar la llei que regulava aquest impost, tot i que mai va arribar a aplicar-se al quedar suspesa degut al recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern de l’Estat. La sentència del tribunal constitucional publicada el 26 de…

IVA diferit en les importacions
.
0

IVA diferit en les importacions

ContentsQuè és i com sol·licitar l’IVA diferit?Què implica pagar l’IVA a les importacions?Què és l’IVA diferit a la importació?Com sol·licitar l’IVA ajornatCom es du a terme la liquidació de l’IVA diferit Què és i com sol·licitar l’IVA diferit? Quan adquireixes mercaderies per al teu negoci a proveïdors dins del territori nacional o provinents dels països…