Assessorament Comptable

És imprescindible disposar de les eines comptables adequades i actualitzar-les i mantenir-les al dia.

Les obligacions comptables i mercantils de les companyies han anat incrementant-se i més s’han establert unes obligacions de subministrament de la informació comptable, fiscal i mercantil que exigeixen disposar de la comptabilitat actualitzada i mantinguda al dia en terminis de temps relativament breus, és per això, que resulta fonamental disposar de les eines comptables adequades i de la seva actualització i administració de forma actualitzada.

A més, la comptabilitat és una eina essencial per tenir el coneixement precís de la situació d’un negoci, de la seva evolució i és la base per establir estratègies futures en relació amb el mateix.

El nostre Departament comptable, s’ocupa, entre d’altres, dels següents serveis:

document-icoSeguiment extern de la comptabilitat

Seguiment extern de la comptabilitat: registre d’operacions i transacció del dia a dia de la societat o professional, així com els registres de factures emeses, rebudes i de béns d’inversió.

document-icoEstats financers

Elaboració i revisió d’estats financers mensuals, trimestrals i anuals: Balanç de situació i Compte de pèrdues i guanys.

document-icoElaboració i presentació de declaracions trimestrals i anuals

Confecció i presentació de declaracions trimestrals i anuals (models 303, 111, 130, 349, 216, 296, 390, 190, 180, 369).

document-icoRevisió comptable

Revisió de la comptabilitat, si es realitza internament pel client, així com la realització d’ajustos i preparació per al tancament anual.

document-icoAmortització

Control d’actius i taules d’amortitzacions.

document-icoNòmines

Registre de costos salarials i pagaments a el personal.

document-icoOperacions financeres

Conciliació bancària i altres operacions financeres.

document-icoLlibres de comptabilitat i comptes anuals

Legalització de llibres comptables i presentació de Comptes Anuals..

Remissió puntual a el client dels estats comptables, realització dels tràmits amb Hisenda i amb les administracions tributàries corresponents.

document-icoCoordinació amb el Departament d’Hisenda

Coordinació amb el Departament Fiscal d’aquesta firma per a la correcta legalització de llibres, preparació del tancament fiscal, presentació de comptes anuals, etc.

Necessita un Assessor Fiscal?

He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades.